|
|
|
|
RSS
|
Дейност и мисия
Нашата мисия
Нашата мисия е да създаваме стойност за нашите клиенти и партньори, като им предлагаме новаторски и специално създадени за тях продукти, комбинирани с консултантски услуги, развивайки по този начин дългосрочни взаимно печеливши взаимоотношения. Ние се стремим да предоставяме индивидуални решения, комплексност, дългосрочна ангажираност, експертни познания и иновации, като същевременно запазваме стабилна финансова основа с ангажимент за непрекъсната и успешна дейност. Ние вярваме, че трябва да подпомогнем благополучието на нашите клиенти, служители и акционери, като в същото време създаваме стойност за обществото, на което служим.
  
Нашата визия
 
"Финансиа Груп" АД консолидира финансовия бизнес на "Алфа Финанс Холдинг" АД, която развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа. Същата предлага новаторски финансови услуги с висока добавена стойност благодарение на синергиите, постигнати между отделните финансови дружества от Групата: "Булброкърс" ЕАД, "Булброкърс Консултинг" ЕООД, "Алфа Асет Мениджмънт" АД, "Алфа Кредит" АДСИЦ, "Алфа Кредит Мениджмънт" АД, "Брокер Инс" ООД, "Капитал Банк" АД - Скопие и "Евроброкер" - Скопие.
 
"Финансиа Груп" АД е специализирано дружество в областта на корпоративните финанси, капиталовите пазари и консултантските услуги, свързани със сделки по сливания и придобивания, инвестиционно посредничество, търговия с акции и дългови инструменти, управление на активи, секюритизация и управление на кредити и вземания, застрахователни посреднически услуги, трежъри, недвижими имоти и публични финанси, публично-частни партньорства, инвестиционно и частно банкиране.
Именно комбинацията на нашия опитен и отдаден екип от местни и международни професионалисти ни дава увереност, че сме компетентни да предлагаме решения от най-високо качество съобразно международните стандарти посредством вникване в инвестиционната логика и стратегически цели на нашите клиенти. Групата се радва на уникално позициониране, благодарение на изключителното място и експертни познания на "Алфа Финанс Холдинг" АД в и за българската икономика и региона на Югоизточна Европа, придобити през различните етапи на икономическо развитие на нововъзникващите пазари.
 
Нашите основни ценности
 
Сигурност – ние се стремим към стабилен растеж и максимално оптимизиране на стойността, като предоставяме на нашите клиенти финансови продукти и услуги с висока добавена стойност. Ние сме Група със силен акционер, който осигуряват пълна подкрепа на всичките ни начинания.
 
Новаторство –ние предоставяме нещо повече от продукти и услуги: предлагаме гъвкав подход, индивидуални решения и отлично изпълнение, основаващи се на нашия задълбочен опит и ноу-хау в комбинация с най-добрите практики.
 
Експертни познания - ние високо ценим професионализма и задълбочените знания. Насърчаваме работна среда, в която индивидуалните умения се стимулират и знанията се прилагат ефективно. Ние сме Група, радваща се на отлична репутация и успешна история на нашите основни пазари и области на експертиза, както и на широкия кръг от контакти с ключови фигури, вземащи решения.
 
Отдаденост – нашият отдаден на дейността екип от местни и международни професионалисти е най-голямото конкурентно преимущество, което притежаваме. Именно благодарение на тях, ние имаме куража да продължим да растем и градим взаимно печеливши партньорства.
 
 
Нашите ключови принципи
 
·        Ние сме финансова Група с ангажимент за ясна стратегия за постигане на целите и прозрачност на деловата дейност.
·        Ние работим, за да създаваме стойност за нашите клиенти, партньори и акционери.
·        Ние се позиционираме като високо компетентен играч на пазара, обединяващ индивидуалните си решения с консултантски услуги.
·        Нашите опитни и отдадени на дейността екипи от професионалисти са един от основните ни активи.
·        Ние се стремим към открита и директна комуникация, както между нашите служители, така и в партньорските взаимоотношения с нашите клиенти.