|
|
|
|
RSS
|
Мениджмънт

Иван Ненков, Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор

Иван Ненков има водеща роля в развитието на сектора с чуждестранни инвестиции на българския финансов пазар и управлението на дългове на нововъзникващи пазари. Той участва във формирането на българския финансов пазар от 1992г., заемайки различни мениджърски длъжности в български финансови компании. През последните 7 години г-н Ненков се фокусира върху сделки на финансовия пазар, емитиране на корпоративен дълг, сделки с ценни книжа на БФБ, сливания и придобивания, покупката на "Капитал Банк", Скопие и "Евроброкер", Скопие, инвестиционен посредник на македонския пазар, както и цялостното управление на дружествата във "Финансиа Груп".  

Иван Ненков е завършил УНСС със специалност "Международни икономически отношения". Той е придобил и допълнителни квалификации в областта на капиталовите и финансови пазари, банково дело и международни отношения в Лондон и София.
 
Г-н Ненков е съучредител и акционер на "Алфа финанс холдинг", водеща българска корпорация и съучредител на "Булброкърс", лидер в областта на инвестиционното посредничество на местния финансов пазар.
 
Иван Ненков е Зам.председател и Прокурист на Съвета на директорите на "Алфа финанс холдинг" от учредяването през 1999г. Той е Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на "Финансиа Груп", Председател на Съвета на директорите на "Булброкърс" и Член на Надзорния съвет на "Софстрой". Заема също така позицията на Управител на "Булбркърс Консултинг", Председател на Съвета на директорите на "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, както и Председател на Надзорния съвет на "Капитал Банк", Скопие.
 
От 1997 до 1999г. Иван Ненков участва в мениджмънта на "Българо-руска инвестиционна банка" (БРИБанк) включително като Прокурист. За 18 месеца до декември 2006г. е бил независим Член на Управителния съвет на БТК, представляващ миноритарните акционери в компанията.  

 

Юри Катанов, Член на Съвета на директорите  

Юри Катанов, е завършил Университета за национално и световно стопанство със специалност "Туризъм". Той има дългогодишен опит в областта на корпоративните финанси, финансовия анализ и консултации. Юри Катанов е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Алфа финанс холдинг" АД и "Лендмарк холдингс" ЕАД. Между 2005 г. и 2012 г. е бил Директор инвестиции в "Алфа финанс Холдинг", Старши финансов анализатор в "Булброкърс" ЕАД и икономически анализатор във водещия безнес седмичник Капитал. Г-н Катанов е участвал в структурирането и изпълнението на някои от най-големите M&A сделки в България, включително и в сектора на недвижимите имоти.

 
Росица Лисичкова, Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Росица Лисичкова разполага с богат опит в сферата на управление на финансови институции и компании от реалния сектор на икономиката. Тя е заемала различни управленски позиции в местни финансови компании от 1992г. През последните 11г. се фокусира върху сделки на финансовите пазари, учредяването и развитието на банкови институции, публично предлагане на ценни книжа, структуриране на приватизационни сделки, както и придобиването на "Капитал Банк", Скопие и "Евроброкер", Скопие, инвестиционен посредник на македонския пазар.
Тя е завършила УНСС със специалност "Икономика и мениджмънт". Има допълнителни квалификации в областите кредитен анализ на риска, преструктуриране на компании, управление на човешки ресурси, както и квалификация от "Международния банков институт".
 
Понастоящем, г-жа Лисичкова е Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Финансиа Груп", Изпълнителен директор на "Алфа Асет Мениджмънт", Член на Надзорния съвет на "Капитал Банк", Скопие и Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "Интеркепитъл пропърти дивелъпмънт" АДСИЦ. 
 
През 2005г. е била Член на Съвета на директорите на "НЕК" ЕАД, а през 2004г. - член на УС и Изпълнителен директор на Банка "Запад-Изток", част от NLB Групата. В периода 2002-2005г. е била председател на Съвета на директорите на "Оптима Одит" АД, която консултира и подготвя документацията по лицензирането на Банка "Запад-Изток" АД. През 1998г. е била Търговски пълномощник, а по-късно и Член на УС и Изпълнителен директор на "Българо-руска инвестиционна банка" АД, в последствие преименувана на "СИБАНК" АД.