|
|
|
|
RSS
|
Често задавани въпроси

Кои са основните бизнес направления на "Финансиа Груп"?
"Финансиа груп" АД е специализирано дружество в областта на корпоративните финанси, капиталовите пазари и консултантските услуги, свързани със сделки по сливания и придобивания, инвестиционно посредничество, търговия с акции и дългови инструменти, управление на активи, секюритизация и управление на кредити и вземания, застрахователни посреднически услуги, трежъри, недвижими имоти и публични финанси, публично-частни партньорства, инвестиционно и частно банкиране.

Кои са основните принципи, от които "Финансиа Груп" се ръководи в своята дейност?
- Групата има ангажимент за ясна стратегия за постигане на целите и прозрачност на деловата дейност.
- Групата работи, за да създава стойност за сшоите клиенти, партньори и акционери.
- Групата е позиционирана като високо компетентен играч на пазара, обединяваща индивидуалните си решения с консултантски услуги.
- Групата разполага с опитни и отдадени на дейността екипи от професионалисти, които са един от основните и активи.
- Групата се стреми към открита и директна комуникация, както между служителите и, така и в партньорските взаимоотношения с клиентите.

В кои страни оперира "Финансиа Груп"?
"Финансиа Груп" развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа
 
Кои са акционерите в "Финансиа груп"?
"Алфа финанс холдинг" е мажоритарен собственик на "Финансиа Груп".
 
Кои са членовете на Съвета на директорите на "Финансиа Груп"?
Иван Ненков - Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор
Станимир Кръстев - Заместник- председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Росица Лисичкова – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Кои компании влизат в структурата на "Фиансиа Груп"?
 
Каква е мисията на "Финансиа Груп"?
Мисията на "Финансиа Груп" е да създава стойност за клиенти и партньори, като им предлага новаторски и специално създадени за тях продукти, комбинирани с консултантски услуги, развивайки по този начин дългосрочни взаимно печеливши взаимоотношения. Групата се стремим да предоставя индивидуални решения, комплексност, дългосрочна ангажираност, експертни познания и иновации, като същевременно запазва стабилна финансова основа с ангажимент за непрекъсната и успешна дейност.

Каква е историята на "Финансиа Груп"?
Началото е поставено още през 1996 г. със създаването на "Булброкърс" ЕАД. "Финансиа Груп" АД е основана през 2007 г. консолидираща финансовия бизнес на  "Алфа финанс холдинг". Първоначално "Финансиа Груп" обхваща   "Булброкърс" ЕАД, "Булброкърс Консултинг" ЕООД, "Алфа Асет Мениджмънт" АД, "Алфа Кредит" АДСИЦ и "Алфа Кредит Мениджмънт" АД. В началото на 2008г. "Булброкърс" се слива с инвестиционния посредник "СТС Финанс" В края на 2007г. се придобива "Интернационална приватна банка", Скопие, която преименува на "Капитал Банк",Скопие. "Финансиа Груп" придобива 51% от застрахователен брокер "Брокер Инс" през юли 2008г., а през ноември същата година същото процентно участие от инвестиционния посредник "Евроброкер", Скопие.

Какви служители наема "Финансиа Груп"?
Групата търси и наема отдадени на работата си професионалисти, предлагащи качествени услуги с висока добавена стойност. В основата на нашата корпоративна култура е предприемаческия дух и новаторството. "Финансиа Груп" цени личния принос и отдадеността на екипа.За допълнителна информация:[email protected]
 
Как можете да се свържите с нас?
Всякакви въпроси и запитвания може да изпращате на [email protected] или 02/ 4210 522.