|
|
|
|
RSS
|
Компании във "Финансиа Груп"

"Финансиа Груп" АД е специализирано дружество в областта на корпоративните финанси, капиталовите пазари и консултантските услуги, свързани със сделки по сливания и придобивания, инвестиционно посредничество, търговия с акции и дългови инструменти, управление на активи, секюритизация и управление на кредити и вземания, застрахователни посреднически услуги, трежъри, недвижими имоти и публични финанси, публично-частни партньорства, инвестиционно и частно банкиране. Същата предлага новаторски финансови услуги с висока добавена стойност благодарение на синергиите, постигнати между отделните финансови дружества от Групата, и именно: "Булброкърс" ЕАД, "Булброкърс Консултинг" ЕООД, "Алфа Асет Мениджмънт" АД"Брокер Инс" ООД, "Капитал Банк" АД - Скопие и "Евроброкер" - Скопие.