|
|
|
|
RSS
|
За нас

"Финансиа Груп" АД консолидира финансовия бизнес на "Алфа Финанс Холдинг" АД, която развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа. Същата предлага новаторски финансови услуги с висока добавена стойност благодарение на синергиите, постигнати между отделните финансови дружества от Групата, и именно: "Булброкърс" ЕАД, "Булброкърс Консултинг" ЕООД, "Алфа Асет Мениджмънт" АД, "Брокер Инс" ООД, "Капитал Банк" АД, Скопие и "Евроброкер",Скопие.

"Финансиа груп" АД е специализирано дружество в областта на корпоративните финанси, капиталовите пазари и консултантските услуги, свързани със сделки по сливания и придобивания, инвестиционно посредничество, търговия с акции и дългови инструменти, управление на активи, секюритизация и управление на кредити и вземания, застрахователни посреднически услуги, трежъри, недвижими имоти и публични финанси, публично-частни партньорства, инвестиционно и частно банкиране.

Именно комбинацията на нашия опитен и отдаден екип от местни и международни професионалисти ни дава увереност, че сме компетентни да предлагаме решения от най-високо качество съобразно международните стандарти посредством вникване в инвестиционната логика и стратегически цели на нашите клиенти. Групата се радва на уникално позициониране, благодарение на изключителното място и експертни познания на"Алфа Финанс Холдинг" АД в и за българската икономика и региона на Югоизточна Европа, придобити през различните етапи на икономическо развитие на нововъзникващите пазари.