|
|
|
|
RSS
|

"Булброкърс" е небанкова финансова институция, лидер в брокерските услуги на българския и регионалния пазар. Дружеството е основано през 1996 г. и има лиценз за сделки с финансови инструменти издаден от Комисията по финансов надзор и лиценз за сделки с чуждестранна валута издаден от Българска народна банка. "Булброкърс" е член на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

"Булброкърс" предоставя конкурентни посреднически услуги на местни и чуждестранни частни клиенти и институции, базирани на няколко прости принципа:
- Ефективно от гледна точка на разходите и възможно най-бързо изпълнение на нарежданията;
- Високи резултати при големи транзакции;
- Пълно технологично покритие на търговията от три различни платформи – "Cobos", "Meta Trader" и "Trader Workstation";
- Уникални деривативни инструменти, приспособени специално, за да отговорят на нуждите на клиентите;
- Нашият капитал са: екипът ни от умели професионалисти, широкобхватния спектър от клиенти и нашата репутация на най-инновативен и лоялен финансов партньор.
 
През последните няколко години, "Булброкърс" се превърна в един от най-активните инвестиционни посредници на местния фондов пазар.
През 2008г. "Булброкърс" придоби "СТС Финанс" - един от водещите инвестиционни посредници в сферата на електронната търговия с чуждестранна валута, акции и деривативни инструменти - с цел разширение на продуктовото портфолио и увеличение на пазарния дял. Сливането на компаниите се осъществи под търговската марка на "Булброкърс".
В сътрудничество с "Булброкърс Консултинг", водеща консултантска компания в България и Централна и Източна Европа в областта на сделките по сливания и придобивания, капиталовите пазари и корпоративните финанси "Булброкърс" предлага услуги с висока добавена стойност и индивидуални решения за конкретните нужди на всеки отделен клиент в следните основни насоки:
 
Брокерски услуги и търговия:

- Сделки на БФБ (електронна платформа Cobos);
- Брокерски услуги с дългови ценни книжа – ДЦК, глобални и корпоративни облигации, общински облигации;
- Брокерски услуги с ценни книжа, емитирани на регионалните фондови пазари - Македония, Румъния, Хърватия, Сърбия;
- Брокерски услуги с чуждестранни ценни книжа – директен достъп до над 50 пазара в Азия, Европа и Америка (електронна платформа Trader Workstation);
- Валутна търговия и договори за разлика на акции, индекси и фючърси (електронна платформа Meta Trader).
 
Инвестиционни и бизнес консултантски услуги:
 
- Първични брокерски услуги;
- Поемане на големи поръчки;
- Он-лайн търговия посредством системата "Cobos";
- Репо сделки;
- Сделки с OTC инструменти;
- Консултации във връзка със сделки по сливания и придобивания, корпоративно преструктуриране, участие в търгове и конкурси (вкл. приватизационни продажби, концесионни процедури и др.)

Финансови анализи:

- Изготвяне на финансови анализи за състоянието и перспективите на развитието на валутните, фондовите и фючърсните пазари;
- Информация за икономическите новини, корпоративните събития и тези, оказващи влияние върху пазара.


Виж още:
Булброкърс

Централен офис
София 1504 ул "Шейново" 7
тел.: 02/4893 712
          02/4893 753
факс: 02/4893 711
e-mail: [email protected]
www.bulbrokers.bg

Варна 9000
бул." Княз Борис I", ет.3, ап.7
тел.: 052/ 912 275
e-mail: [email protected]
www.bulbrokers.bg