|
|
|
|
RSS
|

 "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е основана през месец февруари 2006 г. с цел създаване и управление на гама от взаимни фондове, които предоставят на потенциалните клиенти нови инвестиционни възможности. Дружеството предлага на своите клиенти както пасивни, така и активно управлявани фондове с цел задоволяване на максимално широк спектър от инвестиционни потребности.

 През април 2006 г., "Алфа Асет Мениджмънт" създава първия взаимен фонд в България, инвестиращ в акции на дружества със специална инвестиционна цел за недвижими имоти (АДСИЦ), последван през август 2008 г. от първия индексен фонд в България, базиран върху индекса "Дневник 20". През октомври 2007 г. Дружеството предложи на пазара и първия си активно управляван фонд в акции "Алфа избрани акции". Вследствие на промяна на рисковата нагласа на инвеститорите, през август 2009 "Алфа Асет Мениджмънт" създаде и нискорисковия "Алфа Паричен Пазар", насочен предимно към институционални инвеститори.
 
"Алфа Асет Мениджмънт" е единственото дружество, което предлага online покупка на дялове от взаимните си фондове при гарантирана сигурност на поръчката и предоставените данни. Транзакцията е проста и удобна и се осъществява през интернет страницата на дружеството. Клиентите могат и да проверяват по всяко време през интернет страницата и текущата стойност на своя портфейл.
 
Понастоящем "Алфа Асет Мениджмънт" управлява следните взаимни фондове:
 
 "Алфа Паричен Пазар"– фондът инвестира във високоликвидни финансови инструменти, деноминирани в евро и лева (депозити, дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани в България и чужбина), като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при ниско ниво на риска. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество ще прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.
 
"Алфа Избрани Акции" - високодоходен договорен фонд с агресивна инвестиционна стратегия и активно управление. Фондът инвестира основно в акции на компании, търгувани на Българска фондова борса, както и в акции, търгувани на чуждестранни регулирани пазари в региона и извън него, като избира стабилни компании, които имат добър потенциал за растеж и възвращаемост.
 
"Алфа Индекс Топ 20" – първият индексен фонд на българския пазар. Портфейлът на фонда следва структурата на индекса Дневник 20, който включва 20-те водещи компании на Българската фондова борса (БФБ), класирани според тяхната ликвидност и пазарна капитализация. Движението на цените на дяловете на фонда следва движението на индекса и доходността на фонда е приблизително равна на средната пазарна доходност. Делът на акциите от индекса е до 90% от активите, като останалите активи по закон са инвестирани в банкови депозити и краткосрочни ДЦК.
 
"Алфа Индекс Имоти" – първият секторен договорен фонд на българския пазар. Фондът инвестира в акции на Дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които от своя страна инвестират в недвижими имоти. Фондът следва преимуществено пасивна инвестиционна стратегия, като по този начин следва общото движение на пазара на недвижими имоти в страната. В Правилата на фонда е зададено, че до 70% от неговите активи се разпределят между всички лицензирани АДСИЦ, които са търгувани на повече от 10 борсови сесии за последните три месеца, като разпределението на отделните АДСИЦ в портфейла съответства на съотношението между капитала на всяко отделно дружество и общия капитал на всички АДСИЦ в портфейла. До 50% от активите на Алфа Индекс Имоти подлежат на активно управление, като изборът на дружествата и техния дял в портфейла, се определя от Управляващото дружеството. Останалите 10% от активите, по закон се инвестират в банкови депозити и краткосрочни ДЦК.
 

Алфа Асет Мениджмънт

Централен офис
София 1504
ул. "Шейново" 7
тел.: 02 4893 680         
          02 4893 702
факс: 02 4893 709
e-mail: [email protected]
www.alfafunds.com